jFontSize 1.0
:::

政府公開資訊95年度預算表

  • 檔案1下載:

96年度預算表

  • 檔案1下載:

97年度預算表

  • 檔案1下載:

98年度預算表

  • 檔案1下載:

99年度預算表

  • 檔案1下載:

100年度預算表

  • 檔案1下載:

101年度預算表

  • 檔案1下載:

102年度預算案(含施政目標與重點)

  • 檔案1下載:

102年度法定預算

  • 檔案1下載:

103年度預算案(含施政目標與重點)

  • 檔案1下載:

103年度法定預算

  • 檔案1下載:

104年度預算案(含施政目標與重點)

  • 檔案1下載:

104年度法定預算

  • 檔案1下載:

105年度預算案(含施政目標與重點)

106年度預算案(含施政目標與重點)